Các diễn giả tham gia diễn đàn toàn cảnh ngân hàng 2019: “Để ngân hàng Việt vươn xa”

Các diễn giả tham gia diễn đàn toàn cảnh ngân hàng 2019: “Để ngân hàng Việt vươn xa”

Ngô Kiếm